Projekty UE

NCBR jest kluczowym ośrodkiem wspierania i tworzenia innowacyjnych rozwiązań technologicznych i społecznych, kreuje ekosystem wiedzy i informacji na ich temat. Inicjuje i realizuje przedsięwzięcia przyczyniające się do cywilizacyjnego rozwoju kraju

Projekt pt. "Naturalne wsparcie układu odpornościowego organizmu jako sposób prewencji skutków działania wirusa Sars-Cov-2"

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.

Cele projektu: Nadrzędnym celem jest wprowadzenie na rynek suplementów diety i nutraceutyków, o potwierdzonym w toku badań in vitro i in vivo, działaniu antywirusowym i wspomagającym odporność organizmu. Ponadto w ciągu ostatnich lat obserwujemy coraz większy postęp w nauce poświęcony liposomom jako nośnikom farmaceutycznym. Mają one nie tylko zastosowanie przeciwbakteryjne, ale i przeciwwirusowe. Dlatego też naszym celem jest zamknięcie witamin, minerałów, związków aromatycznych i biologicznie aktywnych oraz standaryzowanych ekstraktów roślinnych bogatych w polifenole i antocyjany w liposomach oraz zwiększenie ich biodostępności i stabilności. 

Planowane Efekty: W wyniku realizacji projektu powstaną nowe produkty o działaniu immunostymulującym i przeciw wirusowym, które zostaną wdrożone w działalności gospodarczej Konsorcjantów: 

  1. Liposomalne kompleksy witamin lub składników mineralnych, wzbogacone o związki aromatyczne i ekstrakty roślinne o wysokiej zawartości polifenoli, antocyjanów (w formie proszku) 
  1. Ekstrakty roślinne o wysokiej zawartości polifenoli, antocyjanów, (w formie proszku) 
  1. Produkty końcowe zawierające standaryzowane składniki oraz liposomalne witaminy w formie kapsułek, syropu lub innej formie gotowej do podania. 

 

Wartość projektu:  6 050 170,00 PLN 

Wartość dofinansowania: 4 336 063,00 PLN 

Okres realizacji projektu w latach: 2020 – 2023 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. 

Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka. 

Beneficjent: AronPharma Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, BART Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, Greenvit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Projekt pt.: „Rozbudowa działu B+R BART Sp. z o.o. sp.k.”

Nr projektu: POIR.02.01.00-00-0017/18

Projekt współfinansowany ze środków

EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 Osi priorytetowej 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 3 554 797,19 PLN

WARTOŚĆ KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH: 2 958 854,00 PLN

Współfinansowanie UE: 1 627 369,70 PLN

Celem projektu jest rozbudowa działu B+R poprzez doposażenie w infrastrukturę niezbędną do prowadzenia szeroko zakrojonej działalności badawczo-rozwojowej na rzecz opracowania innowacyjnych produktów i technologii dedykowanych dla przemysłu spożywczego z przeznaczeniem w produkcji żywności wysokiej jakości.

Projekt pt.: „Umiędzynarodowienie działalności przedsiębiorstwa BART sp. z o.o. sp.k.”

Nr projektu: RPMA.03.02.02-14-6566/16

Projekt współfinansowany ze środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020
Oś priorytetowa III „Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości”

Działanie 3.2 „Internacjonalizacja MŚP”
Poddziałanie 3.2.2. „Modele biznesowe”

 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 648 210 PLN

WARTOŚĆ KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH: 527 000 PLN

Współfinansowanie UE: 263 000 PLN

Celem projektu jest umiędzynarodowienie przedsiębiorstwa BART sp. z o.o. sp.k. poprzez wzrost sprzedaży eksportowej własnych towarów i usług oraz wdrożenie nowego modelu biznesowego na wskazanych rynkach docelowych.

20.04.2017

W związku z realizacją projektu pn.: „Opracowanie innowacyjnych metod stabilizacji oraz nowych formulacji  barwników naturalnych i żywności barwiącej dla przemysłu spożywczego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działanie 1.2 „Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw- typ projektów- Projekty badawczo-rozwojowe” w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 przez BART Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K., zapraszamy Państwa do udziału w konkursie ofert, którego celem jest wyłonienie dostawcy surowców na potrzeby planowanego do realizacji projektu.

Zapytanie ofertowe  nr 8_2017 z dnia 20.04.2017  POBIERZ

Kod przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

24000000-4: Produkty chemiczne

24327100-3 Roślinne pochodne do barwienia

24221000-9 Ekstrakty barwników

24224000-0 Środki barwiące

24200000-6 Barwniki i pigment

24327200-4 Węgiel drzewny

15321800-2 Soki skoncentrowane

8_2017 Załącznik nr 1 – Wzór oferty   POBIERZ

8_2017 Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych  POBIERZ

Maksymalny termin realizacji zamówienia – 3 tygodnie od momentu podpisania umowy/złożenia zamówienia.

Informujemy, iż w wyniku oceny ofert złożonych w ramach zapytania ofertowego nr 8/2017 z dnia 20.04.2017, w części od 8 do 12 wybrano następującego dostawcę: SVZ International B.V.

Informacja o wyłonieniu dostawcy – POBIERZ

English version:

Inquiry  No. 8_2017 from 20.04.2017  DOWNLOAD

8_2017 Attachment No. 1 – Offer form   DOWNLOAD

8_2017 Attachment No. 2 – Statement of lack of personal or capital connections     DOWNLOAD

Maximum term of realization of the contract – 3 weeks from signing the contract/placing an order.

Information about the selection of the supplier under the Inquiry No. 8/2017 – DOWNLOAD

Projekt pt.: „Opracowanie innowacyjnych metod stabilizacji oraz nowych formulacji barwników naturalnych i żywności barwiącej dla przemysłu spożywczego”

Nr projektu: RPMA.01.02.00-14-6197/16

Projekt współfinansowany ze środków

EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO w ramach

REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020

Oś priorytetowa I „Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce”

Działanie 1.2 „Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw

– typ projektów – Projekty badawczo-rozwojowe”

 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 474 189,11 PLN

WARTOŚĆ KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH: 1 341 276,27 PLN

Współfinansowanie UE: 923 727,66 PLN

Celem projektu jest opracowanie nowatorskich receptur oraz technologii produkcji substancji barwiących i żywności barwiącej i docelowo wprowadzenie wyników prac B+R do działalności gospodarczej Wnioskodawcy poprzez rozpoczęcie produkcji znacząco ulepszonych produktów.

Zapytania ofertowe

11.07.2017

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu pt. „Umiędzynarodowienie przedsiębiorstwa BART sp. z o.o. sp. k.” zwracamy się z prośbą o przesyłanie ofert na projekt i wydruk plakatu informacyjnego dot. realizowanego projektu o następującej specyfikacji:
– format A3 (arkusz o wymiarach 29,7×42 cm lub 42 x 29,7 cm),
– materiał wydruku – pleksi.

Wzór plakatu informacyjnego dostępny jest jako załącznik nr 1.

Treść do umieszczenia na plakacie jest następująca:

BART Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„Umiędzynarodowienie przedsiębiorstwa BART sp. z o.o. sp. k.”

Celem projektu jest umiędzynarodowienie przedsiębiorstwa BART sp. z o.o. sp. k. poprzez wzrost sprzedaży eksportowej własnych towarów i usług oraz wdrożenie nowego modelu biznesowego na wskazanych rynkach docelowych.

Załącznik nr 1 POBIERZ

20.03.2017

W związku z realizacją projektu pn.: „Opracowanie innowacyjnych metod stabilizacji oraz nowych formulacji  barwników naturalnych i żywności barwiącej dla przemysłu spożywczego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działanie 1.2 „Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw- typ projektów- Projekty badawczo-rozwojowe” w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 przez BART Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K., zapraszamy Państwa do udziału w konkursie ofert, którego celem jest usługa leasingu operacyjnego na zakup nowej aparatury laboratoryjnej na potrzeby realizacji ww. projektu.

Zapytanie ofertowe  nr 7_2017 z dnia 20.03.2017  POBIERZ

Kod przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 66000000-0 – Usługi finansowe i ubezpieczeniowe

7_2017 Załącznik nr 1 – Wzór oferty   POBIERZ

7_2017 Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych  POBIERZ

Termin składania ofert: 28.03.2017 godz. 16:00

Informujemy, iż w wyniku oceny ofert złożonych w ramach zapytania ofertowego nr 7/2017 z dnia 20.03.2017, wybrano następującego dostawcę: Pekao Leasing Sp. z o.o.

Informacja o wyłonieniu dostawcy – POBIERZ

10.03.2017

W związku z realizacją projektu pn.: „Opracowanie innowacyjnych metod stabilizacji oraz nowych formulacji  barwników naturalnych i żywności barwiącej dla przemysłu spożywczego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działanie 1.2 „Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw- typ projektów- Projekty badawczo-rozwojowe” w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 przez BART Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K., zapraszamy Państwa do udziału w konkursie ofert, którego celem jest usługa leasingu operacyjnego na zakup nowej aparatury laboratoryjnej na potrzeby realizacji ww. projektu.

Zapytanie ofertowe  nr 6_2017 z dnia 10.03.2017  POBIERZ

6_2017 Załącznik nr 1 – Wzór oferty   POBIERZ

6_2017 Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych  POBIERZ

Termin składania ofert: 17.03.2017 godz. 16:00

Informujemy iż postępowanie ofertowe nr 6/2017 z dnia 10.03.2017 zostaje unieważnione, zgodnie z pkt. XI.4 z Zapytania ofertowego.

22.02.2017

W związku z  realizacją projektu pn.: „Opracowanie innowacyjnych metod stabilizacji oraz nowych formulacji  barwników naturalnych i żywności barwiącej dla przemysłu spożywczego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działanie 1.2 „Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw- typ projektów- Projekty badawczo-rozwojowe” w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, przez BART Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K., zapraszamy Państwa do udziału w konkursie ofert, którego celem jest wyłonienie dostawcy aparatury laboratoryjnej na potrzeby realizowanego projektu.

Zapytanie ofertowe  nr 5_2017 z dnia 22.02.2017  POBIERZ

5_2017 Załącznik nr 1 – Wzór oferty   POBIERZ

5_2017 Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych  POBIERZ

Informujemy, iż w wyniku oceny ofert złożonych w ramach zapytania ofertowego nr 5/2017 z dnia 22.02.2017, wybrano następującego dostawcę: DAN LAB Danuta Katryńska.

INFORMACJA O WYŁONIENIU DOSTAWCY

20.02.2017

W związku z prowadzonymi przygotowaniami do realizacji projektu pn.: „Opracowanie innowacyjnych metod stabilizacji oraz nowych formulacji  barwników naturalnych i żywności barwiącej dla przemysłu spożywczego” przez BART Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K., zapraszamy Państwa do udziału w konkursie ofert, którego celem jest wyłonienie osoby pełniącej funkcję KIEROWNIKA NAUKOWEGO w/w  projektu na podstawie umowy zlecenia.

Zapytanie ofertowe  nr 4_2017 z dnia 20.02.2017  POBIERZ

4_2017 Załącznik nr 1 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych   POBIERZ

4_2017 Załącznik nr 2 – Oświadczenie o poufności    POBIERZ

Informujemy, iż w wyniku oceny ofert złożonych w ramach zapytania ofertowego nr 4/2017 z dnia 20.02.2017, wybrano następującego wykonawcę: Dr hab. inż. Ewa Domian, profesor nadzwyczajny.

12.01.2017

W związku z prowadzonymi przygotowaniami do realizacji projektu pt. „Umiędzynarodowienie działalności przedsiębiorstwa BART sp. z o.o. sp.k.” w ramach poddziałania 3.2.2. Internacjonalizacja przedsiębiorstw – typ projektów „Internacjonalizacja przedsiębiorstw poprzez wzrost eksportu towarów i usług” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, zapraszamy Państwa do udziału w konkursie ofert, którego celem jest organizacja stoisk targowych oraz misji gospodarczych wraz z zapewnieniem transportu, zakwaterowania i biletów wstępu w związku z udziałem firmy BART sp. z o.o. sp.k. w targach i misjach międzynarodowych w latach 2017-2018.

Zapytanie ofertowe  nr 2_2017 z dnia 12.01.2017  POBIERZ

2_2017 Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy    POBIERZ

2_2017 Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu     POBIERZ

2_2017 Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu    POBIERZ

2_2017 Załącznik nr 4 –  Wykaz wykonanych usług   POBIERZ
 
Informujemy iż na podstawie oceny złożonych ofert wybrano następującego wykonawcę: Ageron Polska Sp. z o.o.

25.01.2017

W związku z prowadzonymi przygotowaniami do realizacji projektu pn.: „Opracowanie innowacyjnych metod stabilizacji oraz nowych formulacji  barwników naturalnych i żywności barwiącej dla przemysłu spożywczego” przez BART Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K., zapraszamy Państwa do udziału w konkursie ofert, którego celem jest usługa leasingu operacyjnego na zakup nowej aparatury laboratoryjnej – KOLORYMETRU DO OZNACZANIA BARWY (Spektrofotometr z sensorem połysku, z funkcją pomiaru połysku i oprogramowaniem do recepturowania światła odbitego i przepuszczonego)  na potrzeby planowanego do realizacji projektu.

Zapytanie ofertowe  nr 3_2017 z dnia 25.01.2017  POBIERZ

3_2017 Załącznik nr 1 – Wzór oferty    POBIERZ

3_2017 Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu     POBIERZ

3_2017 Załącznik nr 3 – Specyfikacja VS450    POBIERZ

Informujemy, iż w wyniku oceny ofert złożonych w ramach zapytania ofertowego nr 3/2017 z dnia 25.01.2017, wybrano następującego wykonawcę:

Pekao Leasing Sp. z o.o.               

09.01.2017

W związku z prowadzonymi przygotowaniami do realizacji projektu pn.: „Opracowanie innowacyjnych metod stabilizacji oraz nowych formulacji barwników naturalnych i żywności barwiącej dla przemysłu spożywczego” przez BART Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K., zapraszamy Państwa do udziału w konkursie ofert, którego celem jest usługa leasingu operacyjnego na zakup nowej aparatury laboratoryjnej – KOLORYMETRU DO OZNACZANIA BARWY (Spektrofotometr z sensorem połysku, z funkcją pomiaru połysku i oprogramowaniem do recepturowania światła odbitego i przepuszczonego) na potrzeby planowanego do realizacji projektu.

Zapytanie ofertowe nr 1_2017 z dnia 9.01.2017 Leasing operacyjny na kolorymetr POBIERZ

1_2017 Załącznik nr 1 – Wzór oferty POBIERZ

1_2017 Załącznik nr 2 -Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych POBIERZ

1_2017 Załącznik nr 3 – Specyfikacja VS450 POBIERZ

Informujemy, iż w treści Zapytania ofertowego nr 1/2017 z dn. 09.01.2017r. nie został ujęty zapis dotyczący kodów przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). W związku z tym, punkt III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zapytania ofertowego został rozszerzony o następującą treść:

Kod przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
66000000-0 – Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
38000000-5 – Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
73100000-3 – Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

Informujemy, iż w związku z przeprowadzonym postepowaniem w ramach zapytania ofertowego nr 1/2017 z dnia 09.01.2017 na leasing operacyjny Kolorymetru, w/w postepowanie pozostało nierozstrzygnięte ze względu na fakt, iż żadna ze złożonych ofert nie uzyskała pozytywnej oceny formalnej, tj. nie spełniła formalnych warunków określonych w/w w zapytaniu ofertowym.

14.12.2016r.

W związku z prowadzonymi przygotowaniami do realizacji projektu pn.: „Opracowanie innowacyjnych metod stabilizacji oraz nowych formulacji  barwników naturalnych i żywności barwiącej dla przemysłu spożywczego” przez BART spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K., zapraszamy Państwa do udziału w konkursie ofert, którego celem jest wyłonienie dostawcy aparatury laboratoryjnej w ramach planowanego do realizacji projektu.

Zapytanie ofertowe nr 2_2016  z dnia 14.12.2016    POBIERZ

2_2016 Załącznik nr 1- Wzór oferty POBIERZ

2_2016 Załącznik nr 2- Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych POBIERZ

Informujemy iż na podstawie oceny złożonych ofert wybrano następującego wykonawcę: DAR-POL Dariusz Klimczak.

22.08.2016

Informujemy iż na podstawie oceny złożonych ofert wybrano następującego wykonawcę: Ageron Polska Sp. z o.o.

12.08.2016

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu usługi doradczej dotyczącej opracowania strategii biznesowej w zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa BART Sp. z o.o. Sp. k. POBIERZ

9.05.2016

W związku z prowadzonymi przygotowaniami do realizacji projektu pn.: „Opracowanie innowacyjnych metod stabilizacji oraz nowych formulacji barwników naturalnych i żywności barwiącej dla przemysłu spożywczego” przez BART spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K., wyłoniliśmy wykonawców prac badawczych w związku z zapytaniem ofertowym nr. 1/2016:

Zadanie 1:
Wydział Nauk o Żywności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Zadanie 2:
Wydział Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Zapytanie ofertowe nr 1/2016 z dnia 09.05.2016r. POBIERZ

Załącznik nr 1 – Wzór oferty POBIERZ

Załącznik nr 2 -Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych POBIERZ

Załącznik nr 3 – Formularz danych Wykonawcy usługi POBIERZ

Projekty zrealizowane

Informujemy, iż Spółka BART zrealizowała projekt dofinansowany w ramach RPOWP Działanie 1.7 „Promocja gospodarcza” na udział w targach oraz misjach gospodarczych w kraju i za granicą.

Tytuł projektu:

„Zwiększenie wydajności sprzedaży nowych produktów spółki BART oraz promocja regionu Mazowsza poprzez udział w targach i misjach gospodarczych”

Projekt jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013

Beneficjent: Bart Sp. J.

Wartość Projektu: 193 971,00 PLN

Wartość dofinansowania: 78 850,00 PLN

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu

© 2020 BART | Wszelkie prawa zastrzeżone
projekt www: 84.pl
magnifiercrossmenuchevron-downcross-circle